Psiko-Sosyal Ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz Ve Sspe Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE (kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) Yardım Programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 23.08.2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ile uygun görülerek, Düzenli Merkezi Yardımlar kapsamında başvurular, 08.01.2018 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE (kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) Hastalarına Yönelik Yardım Programı kapsamında Sağlanan Yardımlar;

 • Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan Tüberküloz veya SSPE (kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalarına (000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar*kadar düzenli nakdi yardım yapılır.
 • Tüberküloz hastalarının, hastaneden taburcu olmalarına rağmen, tıbbi öz bakımlarını gideremedikleri ve yatağa bağlı olarak yaşamlarını sürdürdüklerinin veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiği ilgili sağlık birimlerince tespit edilmesi durumunda kişilere ilave aylık 600 TL. bakım yardım ödemesi yapılır.

16.02- Psiko-Sosyal Ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz Ve Sspe Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programına Başvuru;

 • Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olması,
 • Hastanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Tüberküloz hastasının, Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçlarını hekimce belirlenen periyodlarda kullanması,
 • SSPE hastalığının, 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması,

16.03- Yararlanma Şartları;

 • Bu yardım programı kapsamında;
 • Tüberküloz ve SSPE hastasının veya hak sahiplerinin sosyal güvenceli olması,
 • Tüberküloz ve SSPE hastasının evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) faydalanması,

Bu yardım programından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

16.04- Yardım Süreleri;

 • Program kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilerek karar verilir.
 • Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;
 • Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam + 6 ay idame,
 • İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam + 6 ay idame) Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam + 6 ay idame,
 • Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam + 6 ay idame,
 • SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, yardımın Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın vefat tarihine kadar devam eder.

16.05- Değerlendirme;

 • Bu yardım programından faydalanacak hanelerin muhtaçlık tespitinde esas teşkil edecek hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin belirlenmesinde, 2022 Sayılı Kanun kapsamında kullanılan yöntem geçerlidir.
 • Bu yardım programı kapsamında yapılan başvurular hane temelli değerlendirilir.
 • Bu yardım programı kapsamında, Tüberküloz veya SSPE Hastalarının ya da bu hastalarla aynı hanede ikamet eden kişilerin sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaz.
 • Programdan faydalanmak için, ilk defa başvuran kişilerin işlemleri hane ziyareti yapılmadan sonuçlandırılmaz.
 • Vakfa yapılan müracaat üzerine yardım müracaat kaydı oluşturulan kişi için, Vakıf tarafından Sistem kullanılarak yapılan sorgulama ve hane ziyareti sonucunda, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olduğunun anlaşılması halinde;
 • Sistem üzerinden hastalıkla ilgili sağlık durum bilgisi alındığında, yardım müracaatı karar verilmek üzere Mütevelli Heyetine kabul konumunda gönderilir.