Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespiti İş Ve İşlemleri (Gss)

Genel Sağlık Sigortası İş Ve İşlemleri; Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanun kapsamında gelir testi yapılacak vatandaşların: Başvurularının alınması ve ön inceleme,
Gelir testi işlemleri ile hane ziyaretleri,
Mütevelli Heyeti kararı sonrasında gelir testi sonucunun tescil edilmek üzere SGK’ya elektronik ortamda iletilmesi, GSS Gelir Testi itiraz ve itirazın sonuçlandırılması İşlemleri Vakıf tarafından yapılmaktadır.

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortam bildirilen GSS sonuçlarına ilişkin; GSS tescilinin yapılması, prim salınması, tarh, tahakkuk ve tüm tebligat işlemleri SGM i Müdürlüklerinin görevleri kapsamındadır.
 • 01/01/2012 tarihinden önce yeşil kartla karşılanmayan ve yeşil kartı olmayan vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri, sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderleri ile engelli yardımları kapsamında engelli vatandaşlarımızın araç – gereç, protez gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar Vakıf kanalı ile yapılmaktayken bu tarih itibarıyla 5510 Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte GSS kapsamına alınmıştır.
 • Öte yandan, 10/10/2013 tarihli ve 2013/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile; sağlık ve tedavi giderlerine ilişkin, SYD Vakıflarına gelen taleplerin SGK’ya yönlendirilmesi ve Genel Müdürlüğümüzden ya da Fon Kurulundan ek kaynak istenilmemesi gerektiği belirtilerek, daha önce yeşil kartlı ve sosyal güvenceden yoksun vatandaşlara yapılacak sağlık ve tedavi giderlerini düzenleyen 24/05/2007 tarihli ve 2007/3 sayılı Fon Kurulu Kararının 4.9 uncu maddesini yürürlükten kaldırılmıştır.

19.03- Genel Sağlık Sigortası Başvuru-Değerlendirme-Karar;

 • Gelir tespiti başvurusunda bulunacak kişi; öncelikle Vakıftan temin edilecek Başvuru Beyan Formunu doldurur ve Sorgu izin dilekçesinde belirtilen hanede 18 yaş ve üzeri bireylerin imzasını alarak nüfus cüzdan fotokopileriyle birlikte sistem (Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) üzerinden hane dosyası oluşturulur.
 • Gelir hesaplamasına esas olmak üzere;
 • Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
 • Ticari Faaliyet (Vergi Levhası Beyannamesi) Aylık Ortalaması,
 • Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
 • Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) kira geliri beyanı var ise rayiç bedelinin 240’ta biri,
 • Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) aylık kira getirisinin toplamı,
 • İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Dükkânlar için kira geliri beyanı var ise (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
 • Dükkânlar için (takdir edilen/beyan edilen) aylık kira getirisinin toplamı,
 • Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 • Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
 • Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
 • Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutarı,
 • Sürekli olarak alınan düzenli nakdî sosyal yardımların (ŞESY, EVEK, Burs vb.) aylık ortalaması,
 • 2022 Sayılı Kanun Kapsamında (Engelli, Engelli Yakını ve Yaşlı Aylığı),
 • Evde Bakım Hizmeti Aylığı,
 • Diğer Gelirlerin Aylık Ortalaması (Nafaka, Tarımsal Destek, ), alınarak hane geliri hanedeki kişi sayısına bölünmesi sonucunda;
GELİR KODU KİŞİ BAŞI GELİR MİKTARI VE ARALIĞI PİRİM TUTARI PİRİM ÖDEME
G0 Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise

0,00. – 1.192,49 TL

143,10 TL Primi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenenler
G1 Brüt asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret arasında ise

1.192,50 TL ve üzeri

107,33 TL Primi şahıslar tarafından ödenenler