2022 Sayılı kanuna göre bağlanan aylıklar.

2022 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylıklar;

• Yaşlı Aylığı
• % 40-69 Arası Engelli Aylığı
• % 70 ve Üzeri Engelli Aylığı
• 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı
• Silikozis Aylığı

Yaşlı Aylığına Başvuru;

 • 65 yaşını doldurmuş,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan,
 • Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan,
 • Kendisinin ve eşinin her türlü gelirleri toplamı ikiye bölünmek suretiyle kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az,

Olup olmadığı,

 • Kişilerin, şahsen veya başvurunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği ile Sistem üzerinden hane dosyaları oluşturulup oluşturulmadığı,

09.03- Yaşlı Aylığından Engelli Aylığına Geçiş;

 • Yaşlı aylığı almakta iken %70 ve üzeri engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları “% 70 ve üzeri Engelli Aylığına dönüştürülür.
 • Ancak engel oranı %70’in altında olan kişilerin bu yöndeki başvuruları kabul edilmez.
 • 65 yaşın doldurulmasından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur.
 • 65 yaşın doldurulmasından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlanmış olanlar, aylıkları herhangi bir sebeple durdurulmuş veya kesilmiş ise, 65 yaşını doldurmuş olsa dahi, tekrar %40-69 arası engelli raporu ile başvuru yapabilecektir.

09.04- Engelli Aylığı;

%40-69 Arası Engelli Aylığına Başvuru;

 • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
 • %40-%69 arası engelli olan,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan,
 • Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan,
 • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 arası 852,53 TL) az olan,
 • Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet-Üniversite Hastaneleri),

%70 ve Üzeri Engelli Aylığına Başvuru;

 • 18 yaşından büyük olan,
 • %70 ve üzeri engelli olan,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan,
 • Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan,
 • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 arası 852,53 TL) az olan,
 • Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler için Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet-Üniversite Hastaneleri),

09.05- 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığına Başvuru;

 • Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olan,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan,
 • Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan,
 • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 arası 852,53 TL) az olan,
 • Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
 • Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
 • Engelli Yakını Aylığında Sosyal Güvence 18 yaş altı engelli aylıklarında, aylığı alan kişi kim olursa olsun evli olmaları durumunda aynı hanede yaşamasalar bile hem annenin hem de babanın sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir. Boşanma durumunda ise velinin ve aylık sahibinin sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir.

Engelli Yakını Aylığında Başvuru Sahibi

 • 18 yaşından küçük engelli yakınlarına aylık bağlanabilmesi için kanuni velisi olan anne ya da baba başvuruda bulunabilir. Boşanma durumunda velayetin verildiği kişi tarafından mahkemeden alınmış olan velayet belgesi ile başvuruda bulunulabilir. Bununla birlikte, engelli ile aynı hanede ikamet eden, fiili bakımı gerçekleştiren ve velayet belgesi bulunan herhangi bir yakını da aylığa başvuru yapabilir.

09.06- Birlikte Alınamayacak Aylık Türleri;

 • Kişinin Yaşlı veya %40-69 Arası Engelli Aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği engelli yakını bulunması durumunda 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez.
 • Ancak %70 ve üzeri Engelli Aylığı alan kişi bu aylık türüne başvuramaz.

09.07- Silikozis Aylığı (Meslek Hastalığı);

 • Bu aylık türünde yeni başvuru yapılamamaktadır. Ancak 25.05.2011 tarihine kadar başvurularını yapmış bulunanlardan işlemleri henüz tamamlanmamış olanların işlemlerinin yürütülmesine devam olunur.
 • 02.2011 tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte bulunan,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayan,
 • Nafaka bağlanmayan veya nafaka alması mümkün olmayan,
 • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 arası 852,53 TL) az olan,
 • Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere bağlanır.

09.08- 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Bağlanan Aylıktan Faydalanamayacaklar;

 • Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
 • Nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
 • Herhangi bir şekilde hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı (01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 arası 852,53 TL) muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit veya üzerinde gelir sağlaması mümkün olanlar,
 • Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun kapsamında kendilerine harçlık bağlananlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
 • Diğer taraftan aylık almakta iken kişinin provizyonunun 60/g’ye dönüşmesi mümkün olmadığından hanede yapılan herhangi bir gelir testi nedeniyle kişinin 2022 aylığı kesilmez.

09.09- 2022 Başvurusunun Değerlendirilmesi;

Muhtaçlık Sınırı:

“Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünü (01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 arası 852,53 TL) ifade etmektedir.

 • Hanenin gelir durumu;
 1. Tespit / beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
 2. Hanenin ikamet ettiği konut, gelir hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 3. Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen / beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
 4. İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
 5. Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
 6. Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
 7. Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 8. Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
 9. Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir / beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
 10. Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
 11. Hanenin tespit / beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
 12. 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince; “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır. (Ek cümle:21/2/2019-7166/1 md.) Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.”

Yine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Geçici 17 nci maddesi gereğince; “(Ek:21/2/2019-7166/2 md.) Ek 7 nci maddeye göre evde bakım yardımı almakta iken 5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca 2018 yılında ödenen bayram ikramiyeleri nedeniyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması hâlinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar evde bakım yardımı henüz kesilmemiş olanların yardımları kesilmeksizin ödenmeye devam olunur, kesilmiş olanların yardımları kesildiği tarih itibarıyla tekrar başlatılır ve kesilen döneme ilişkin ödenmeyen yardım tutarları defaten kendilerine ödenir.

 1. Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
 2. Tarımsal destek geliri tutarı,
 3. Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
 4. Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,

dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

Ayrıca;

Hanede herhangi bir bireyin aldığı 2022 sayılı Kanun aylıkları hane gelirinde hesaba katılmaz. Hane geliri hesaplanırken haneden kim alırsa alsın EVDE BAKIM AYLIKLARI HESABA KATILACAKTIR.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakit Sosyal Yardımından faydalanan vatandaşların kendisi 2022 sayılı Kanun aylığı alamaz. Hanede başvuran dışında Eşi Vefat Etmiş Yardımı alınması durumunda hane gelirinde hesaba katılır.”

Yardıma esas gelir tutarının yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen kriterlere uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,