ŞESY Yardım Programı

• Şartlı Gebelik
• Çoklu Doğum
• Şartlı Sağlık

• Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardım Programları (ŞESY) kapsamında yapılan yardımlar, fayda sahibi kişilerin önceden belirlenmiş birtakım şartları yerine getirmeleri ile sağlanan düzenli ve nakdi yardım programlardır. ŞESY kapsamında, diğer yardımlardan farklı olarak, şartlılık ilkesi ile yoksul kişilerin temel eğitim ve temel sağlık hizmetlerine katılmaları sağlanarak kronik yoksulluk ile daha etkin bir şekilde savaşabilmek amaçlanmaktadır. Dünyanın birçok farklı ülkesinde de örnekleri olan Şartlı Nakit Transferi yardım programları, bu özelliği ile diğer yardım programlarından farklılaşmaktadır.
• Ülkemizdeki Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) yardım programı, Dünya Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 2001 tarihinde imzalanan ve 28 Kasım 2001 tarihinde yürürlüğe giren ikraz anlaşması ile 2003 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Yapılan ödemeler 2006 Mayıs ayına kadar Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile finanse edilmiş olup, bu tarihten sonraki ödemelerde tamamen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılmıştır.
• Türkiye’de uygulanmakta olan ŞNT Yardım Programının, Şartlı Eğitim Yardım Programı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞSY) olmak üzere iki alt yardım programı bulunmaktadır. Şartlı Sağlık Yardımları ise; Şartlı Sağlık Çocuk Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Takibi Ödemesi ve Şartlı Lohusalık Takibi Ödemesi şeklinde farklı alt kategorilere ayrılmaktadır.

Şartlı Gebelik Yardımı (ŞGY)

 • Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.

14.03- Sağlanan Yardımlar;

 • Şartlı Gebelik yardımı kapsamında, SB tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren hak sahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.
 • Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık, canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin, gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık nakdi ödeme yapılır. Hak sahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.

14.04- Başvuru;

 • Resmi olarak ikamet edilen İlçe SYDV’ye başvuru yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve Sistemde görünmediği durumlarda kadının gebeliğini ispatlar belge istenilir.
 • Gebe kadının kendisi veya 18 yaş üstü herhangi bir yakını tarafından yapılır.
 • Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır.

14.05. Yararlanma Şartları;

 • Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekir.
 • Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir.

14.06- Çoklu Doğum Yardımı;

 • Çoklu Doğum Yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun, 22.05.2018 tarihli ve 2018/2 sayılı kararı ile uygun görülerek, 10/11/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

14.07- Sağlanan Yardımlar;

 • Çoklu Doğum Yardımı kapsamında şartlar sağlandığı canlı doğumla sonuçlanan 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan çocuklardan her birine ayrı ayrı nakdi yardım yapılır.

14.08- Başvuru;

 • Çoklu Doğum Yardım Programına müracaat, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Vakıflara yapılır. Müracaat sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Müracaatın, öncelikli olarak çoklu doğumu yapan anne tarafından yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda müracaat baba tarafından ya da her ikisinin olmaması durumunda ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.
 • Yardım programı kapsamında ikiz, üçüz, dördüz vd. çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi(0-24 ay arası çoklu doğum sonucu dünyaya gelenler) için müracaat yapılabilir.
 • Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, müracaat öncelikle çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda AKS’de birlikte yaşadığı anlaşılan ve 18 yaş üstü öncelikli olarak birinci derece akrabası olmak şartı ile çoklu doğum yardım müracaatı alınabilir.
 • Yardım programı kapsamında ikiz, üçüz, dördüz vb. çocukların ayrı hanelerde yaşamaları halinde her çocuk için ayrı müracaat yapılabilir.

 

14.09- Yararlanma Şartları;

 • Yardım programından yararlanabilmek için;
 • Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünün altında olması hususunun MH kararı ile tespit edilmiş olması,
 • Müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve üstü çocukların olması,
 • Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde kayıtlı oldukları sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerini yaptırmış olmaları,
 • SB’nin yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde yaptırılan sağlık kontrollerine ilişkin verilerin USS üzerinden BSYBS’ye aktarılmış olması gerekir.
 • Bu yardım programı kapsamında;
 • Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, sosyal güvenceli kişi ya da kişilerin olması,
 • Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) yararlanılması, bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez.
 • Ancak MH tarafından yapılacak hane muhtaçlık değerlendirmesinde hanenin yararlandığı düzenli yardımlar değerlendirmeye alınacaktır.
 • 2828 sayılı Kanun kapsamında olup kurum bakımında olan çocuklar ile hükümlü ve tutuklular bu yardım programından yararlanamazlar.

14.10- Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY);

 • Şartlı Sağlık Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır.
 • ŞSY programında hak sahiplerine yalnızca, fayda sahibi çocukların veya gebe/lohusa bayanların Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık takip, kontrol ve izlem gibi bazı temel sağlık gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla ödeme yapılır.
 • ŞSY programı; Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Takip Ödemesi ile Şartlı Lohusalık Takip Ödemesinden oluşmaktadır.
 • Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı, hak sahiplerine 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuklarını, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, ödeme hazırlanan şartlı bir yardım programıdır.
 • Şartlı çocuk sağlık yardımı, çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye verilir.

 

14.11- Sağlanan Yardımlar;

 • Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nca (SB) belirlenen sağlık kontrol aylarında çocuğun takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptıran, öncelikle çocuğun annesine, çocuğun babasına veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye, çocuğun kız veya erkek olması fark etmeksizin en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar aylık nakdi yardım yapılır.

14.12- Başvuru;

 • Şartlı çocuk sağlık yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda başvurular baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.
 • Yardım başvurusu, çocuğun 72’nci ayına kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Ayrıca, çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.
 • Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, başvuru öncelikle çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.
 • Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez. Geçici Yabancı Kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan Yabancı Kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru yapabilir.